Všeobecné podmienky služby predplatného periodickej tlače

(ďalej len „všeobecné podmienky“)

Článok 1

Základné ustanovenia a pojmy služby predplatného

1.1   Všeobecné podmienky – podmienky pre doručovanie periodickej tlače distribučnou spoločnosťou L.K.Permanent, s.r.o. upravujú právny vzťah medzi predplatiteľom a poskytovateľom predplatného a doručovania periodickej tlače prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. alebo inej doručovacej spoločnosti.

1.2   Poskytovateľ služby predplatného – L.K. Permanent spol. s r. o., sídlo: Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31 352 782, registrácia: Obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5274/B.

1.3   Vydavateľ – inštitúcia, redakcia zabezpečujúca vydávanie periodík.

1.4   Periodická tlač alebo periodikum – slovenský alebo zahraničný časopis v ponuke spoločnosti L.K. Permanent spol. s r. o. (www.predplatne.sk)

1.5   Predplatiteľ – súkromná osoba nepodnikateľ (spotrebiteľ), fyzická alebo právnická osoba podnikateľ, ktorá si prostredníctvom spoločnosti L.K. Permanent spol. s r. o. objedná a zaplatí za periodickú tlač z ponuky - www.predplatne.sk  a jej doručovanie.

1.6   Doručovateľ – zamestnanec Slovenskej pošty a. s. alebo inej doručovacej spoločnosti, ktorý je poverený doručovaním periodickej tlače priamo do poštovej schránky predplatiteľa .

1.7   Doručovateľská sieť – celé územie Slovenskej republiky.

1.8   Doručovanie – služba doručovania periodickej tlače na miesto doručovacej adresy počas celého predplatiteľského obdobia. Služba doručovania je poskytovaná predplatiteľovi zadarmo v prípade doručovania na území Slovenskej republiky. V prípade doručovania do iného štátu okrem Slovenskej republiky bude služba doručovania navýšená o poštovné za doručenie do zahraničia.

1.9   Predplatné – je vopred objednaná a zaplatená služba za periodickú tlač na dané vopred známe predplatiteľské obdobie. Cena tejto služby za periodiká je stanovená predpisom predplatného pre každý titul samostatne a je do nej zahrnuté obdobie, na ktoré je tento predpis stanovený, počet vydaní x (krát) cena za jeden výtlačok periodika.

1.10  Predplatiteľské obdobie – určené zväčša vydavateľom periodika - ročné, polročné, štvrťročné.

1.11  Miesto doručovania – domová listová schránka, označená presnou adresou pre doručovanie zaplateného periodika, prípadne iné miesto ako P.O.Box určený predplatiteľom.

Článok 2

Vznik a začiatok služby predplatného

2.1   Službu predplatného sa zaväzuje spoločnosť L.K. Permanent spol. s r. o. začať poskytovať predplatiteľovi odo dňa prijatia záväznej objednávky a následnej úhrady za príslušné predplatné.

2.2   Pre prijatie záväznej objednávky je predplatiteľ povinný uviesť:

2.2.1 Súkromná osoba nepodnikateľ (spotrebiteľ): meno a priezvisko, presná adresa na doručovanie: ulica + popisné číslo alebo P.O.Box + číslo , PSČ + mesto, tel. kontakt, e-mail kontakt, názov periodiká, počet ks, spôsob platby, predplatiteľské obdobie , formu úhrady za službu.

2.2.2 Právnická a fyzická osoba: presný a úplný názov organizácie, meno objednávateľa, presná a úplná fakturačná adresa, adresa doručovania (ak je iná ako fakturačná), identifikačné daňové údaje , tel. kontakt, e-mail kontakt, názov periodika, počet ks, spôsob platby, predplatiteľské obdobie, formu úhrady za službu.

2.3   Ak miesto doručovania nie je zhodné s adresou bydliska resp. sídla predplatiteľa, oznámi predplatiteľ o tejto skutočnosti poskytovateľa písomne, telefonicky alebo mailom. Predplatiteľovi môže byť na jeho vyžiadanie zaslaný „darovací certifikát“ a to v prípade, že už uhradil predplatné pre druhú osobu ako darované predplatné.

2.4   Predplatné vybranej periodickej tlače si môže predplatiteľ objednať nasledovne rôznymi spôsobmi:

2.4.1 písomne  - zaslať poštou na adresu spoločnosti L.K. Permanent spol. s r. o., poštový priečinok 4, 834 14 Bratislava 34

2.4.2 online – na stránke www.predplatne.sk v sekcii „ponuka periodickej tlače“

2.4.3 telefonicky – 02/ 49 111 200 – 204 v čase od 8,00 hod. do 16,30 hod.  

2.5   Po prijatí záväznej objednávky sa spoločnosť L.K. Permanent spol. s r. o. zaväzuje oboznámiť predplatiteľa o podmienkach predplatného v prípade uvedenia e-mail kontaktu zo strany predplatiteľa (výšku predplatného, variabilný symbol, číslo účtu príjemcu, názov periodika a predplatiteľské obdobie – prvé a posledné číslo a počet vydaní). Zároveň zašle doklady k úhrade podľa zvoleného spôsobu úhrady, najneskôr do 3 dní odo dňa prijatia záväznej objednávky.

2.6   Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou L.K. Permanent spol. s r. o. a predplatiteľom vzniká dňom doručenia potvrdenia o prijatí záväznej objednávky od poskytovateľa predplatiteľovi. Zmluvný vzťah je uzatvorený na dobu určitú, ktorá je totožná s dobou trvania predplatiteľského obdobia. V prípade, ak predplatiteľ uhradí predplatné na ďalšie obdobie, zmluva sa automaticky o toto obdobie predlžuje. Poskytovateľ L.K. Permanent spol. s r. o. si vyhradzuje právo informovať predplatiteľa o možnosti predĺženia zmluvy, pričom za takúto informáciu sa považuje i zaslanie predpisu na úhradu na ďalšie predplatiteľské obdobie.

2.7   Doručovanie periodík nastáva uhradením predplatného zo strany predplatiteľa a prvým číslom vydaného periodika prostredníctvom doručovateľov Slovenskej pošty a. s. alebo inej doručovacej spoločnosti. L.K. Permanent spol. s r. o. si vyhradzuje právo prispôsobiť tento údaj, ak nie je možné doručenie z časových dôvodov alebo prekážok vzniknutých zo strany vydavateľa.

2.8   V prípade nejasností pri spracovaní objednávky predplatného kontaktuje spoločnosť predplatiteľa L.K. Permanent spol. s r. o. na kontaktoch uvedených v objednávke.

2.9   Pri poskytovaní služby predplatného a doručovania periodickej tlače predplatiteľ berie na vedomie, že začatím poskytovania služby predplatného a doručovania periodickej tlače pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 6.5 týchto Všeobecných podmienok (14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy) stráca predplatiteľ po doručení prvého čísla vydania objednanej periodickej tlače nárok na odstúpenie od zmluvy v zmysle článku  7. týchto Všeobecných podmienok.

2.10  Predplatiteľ zároveň spolu s potvrdením objednávky služby poskytovania predplatného a doručovania periodickej tlače a zaplatením potvrdzuje, že súhlasí so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 7.1. týchto Všeobecných podmienok a je  poučený o skutočnostiach uvedených v tomto bode.

2.11  V prípade ukončenia zmluvy pred uplynutím doby trvania zmluvy, z dôvodu zo strany predplatiteľa je poskytovateľ L.K.Permanent spol. s r.o. oprávnený požadovať úhradu nákladov spojených s predčasným ukončením zmluvy. Tieto náklady je poskytovateľ L.K.Permanent spol. s r.o. oprávnený započítať so sumou nevyčerpaného zostatku uhradeného za predplatné.

Článok 3

Platobné podmienky

3.1    Predplatné je možné uhradiť nasledovnými  spôsobmi:

3.1.1 Poštovým peňažným poukazom na účet – tento poukaz predplatiteľovi vystaví spoločnosť L.K. Permanent ,s.r.o. na základe údajov uvedených v objednávke predplatného. Ten následne pošle prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. alebo inej doručovacej spoločnosti predplatiteľovi na adresu uvedenú v objednávke. Zároveň údaje na úhradu pošle aj na uvedený e-mail kontakt z objednávky. Možnosť platby priamo na pošte alebo internetbankingom.

3.1.2 Daňovým dokladom - faktúrou - tento doklad vystaví spoločnosť L.K. Permanent ,s.r.o. na základe údajov a požiadavky uvedenej v objednávke predplatného. Ten následne pošle prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. alebo inej doručovacej spoločnosti predplatiteľovi na adresu uvedenú v objednávke. Zároveň doklad pošle aj elektronicky podpísaný na e-mail kontakt predplatiteľa. Možnosť platby bankovým prevodom alebo vkladom v hotovosti v banke príjemcu spoločnosti L.K. Permanent spol. s r.o.

3.1.3 Online platbou – priamo na stránke spoločnosti : www.predplatne.sk  a to spôsobmi:

CardPay , SporoPay alebo TatraPay – potrebné zvoliť požadovanú ikonu, následne na to bude predplatiteľ presmerovaný na platobný portál banky, kde  zadá údaje zo svojej platobnej karty / číslo , expirácia, CV kód. Po potvrdení platby bude predplatiteľ bankou informovaný o úspešnom zrealizovaní platby.

3.2   V prípade, že predplatné nebolo uhradené pod správnym variabilným symbolom, na správne číslo účtu príjemcu a v danej lehote do 14 dní, nemá spoločnosť L.K.Permanent spol. s r. o. povinnosť začať s posielaním periodika, až do dátumu napravenia a odstránenia uvedenej chyby.

3.3   V prípade, že počas predplatiteľského obdobia nastanú zmeny v predplatnom (zmena periodicity alebo zrušenie vydávania periodika vydavateľom si spoločnosť L.K. Permanent spol. s r.o. vyhradzuje právo predplatiteľovi vyúčtovať vzniknutý rozdiel (preplatok, nedoplatok).

Článok 4

Dodacie lehoty

4.1   Spoločnosť L.K. Permanent spol s r.o. sa zaväzuje posielať periodiká prostredníctvom doručovateľov Slovenskej pošty, a. s. alebo inej doručovacej spoločnosti  na adresu uvedenú v objednávke predplatného najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa dodania periodickej tlače  vydavateľom na sklad L.K. Permanent spol s r.o..

Článok 5

Reklamácie

5.1   Predmetom reklamácie môže byť nedodanie predplateného periodika alebo dodanie zle polygraficky spracovaného výtlačku, alebo dodanie poškodeného výtlačku a jeho prílohy spôsobené aj prepravou.

5.2   Nedoručenie periodika je potrebné nahlásiť okamžite po zistení, najneskôr do dňa, kedy je vydané nasledujúce číslo periodika.

5.3   V prípade nedodržania uvedenej reklamačnej lehoty bude spoločnosť L.K. Permanent spol.  s r. o. považovať reklamáciu za neopodstatnenú.

5.4   Po preverení a zistení, že je reklamácia opodstatnená sa spoločnosť L.K. Permanent spol. s r.o. zaväzuje zabezpečiť nápravu  do 7 pracovných dní a to objednaním a následným doposlaním náhradného výtlačku periodickej tlače.

5.5   Ak nie je výmena alebo dodanie reklamovaného periodika z akéhokoľvek dôvodu možné, o čom spoločnosť L.K. Permanent spol. s r.o. predplatiteľa vyrozumie, bude predplatné predĺžené o počet oprávnene reklamovaných výtlačkov.

5.6   Spoločnosť L.K. Permanent spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie alebo poškodené dodávky zavinené doručovateľom zmluvného partnera (tretej strany), oneskorené doručenie tovaru v dôsledku nesprávne udanej adresy predplatiteľa, nedostupného a neoznačeného miesta doručovania periodickej tlače, obsahovú náplň periodickej tlače a viditeľne poškodený tovar, ktorý predplatiteľ prevzal.

5.7   V ostatných prípadoch sa bude postupovať v súlade s platnými záväznými predpismi.

Článok 6

Práva a povinnosti predplatiteľa

6.1   Predplatiteľ je povinný pri objednávke predplatného uviesť úplné požadované údaje podľa bodu 2.2. týchto Všeobecných podmienok a uhradiť celkovú čiastku predplatného riadne a v termíne splatnosti.

6.2   Zároveň je povinný spoločnosť L.K. Permanent spol. s r.o. v dostatočnom časovom predstihu písomne alebo telefonicky informovať o akýchkoľvek zmenách v mene alebo názve adresáta predplatného, doručovacej adresy alebo fakturačných údajov.

6.3   Predplatiteľ je povinný zabezpečiť doručovacie miesto-poštovú schránku tak, aby bola prispôsobená rozmerom periodika, mala by byť uzamykateľná a riadne označená.

6.4   Ak sa predplatiteľ rozhodne ukončiť predplatné periodika, je povinný oboznámiť túto skutočnosť spoločnosti L.K. Permanent spol. s r.o.  písomnou formou, kedy uvedie úplné údaje podľa bodu 2.2. týchto Všeobecných podmienok a dátum ukončenia predplatného.

Článok 7

Právo predplatiteľa fyzickej osoby (spotrebiteľa) odstúpiť od zmluvy

7.1   Predplatiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy v zmysle bodu 2.6. týchto Všeobecných podmienok. Ustanovenia bodu 2.9. a 2.10. týchto Všeobecných podmienok tým nie sú dotknuté.

7.2   Právo na odstúpenie od zmluvy je predplatiteľ povinný uplatniť písomne v listinnej podobe alebo e-mailom, pričom je oprávnený použiť formulár dostupný na internetovej stránke www.predplatne.sk

       www.predplatne.sk/img/Formular_na_odstupenie_od_zmluvy.pdf

        Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak predplatiteľ oznámenie o odstúpení zašle najneskôr v posledný deň lehoty.

7.3   Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku. V prípade, ak  uplatní odstúpenie len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy /napr. predmetom objednávky je dodávka viacerých titulov/ zmluva sa ruší len v tejto časti.

7.4   Uhradenú cenu za predplatné vráti spoločnosť L.K. Permanent spol. s r.o. do 14 dní odo dňa oznámenia odstúpenia od zmluvy na účet, ktorý uvedie predplatiteľ alebo iným spôsobom, ktorým došlo k úhrade predplatného predplatiteľom.

Článok 8

Práva a povinnosti dodávateľa

8.1   Spoločnosť L.K. Permanent spol. s r.o. má prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. alebo inej doručovacej spoločnosti  a jej doručovateľov povinnosť zabezpečiť doručovanie periodika na predplatiteľom vopred určené miesto doručovania a to včas podľa bodu 4. týchto Všeobecných podmienok.

8.2   Zároveň má povinnosť riešiť vzniknuté reklamácie podľa bodu 5. Všeobecných podmienok a podieľať sa na ich odstránení.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

9.1   Spoločnosť L.K. Permanent spol. s r.o. sa zaväzuje, že so všetkými osobnými údajmi predplatiteľov bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov,  zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  a Podmienkami ochrany osobných údajov.

       http://www.predplatne.sk/content/7-gdpr-ochrana-osobnych-udajov

9.2   Tieto Všeobecné podmienky sú platné pre všetkých predplatiteľov periodík spoločnosti L.K. Permanent spol. s r.o. Na ostatné právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto Všeobecných podmienkach sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v planom znení.

9.3   Tieto Všeobecné podmienky je spoločnosť L.K. Permanent spol. s r.o. oprávnená jednostranne meniť, pričom zmeny sú záväzné okamžikom zverejnenia týchto Všeobecných podmienok na internetovej stránke www.predplatne.sk.

9.4   Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 01.02.2019.