Odber noviniek

Všeobecné obchodné podmienky

služby predplatného periodík.

Účinnosť : 1.1.2014 

 

Obsah :

 1. Základné ustanovenia a pojmy služby predplatného
 2. Vznik a začiatok služby predplatného
 3. Platobné podmienky za službu
 4. Dodacie lehoty periodík
 5. Reklamácie
 6. Práva a povinnosti predplatiteľa
 7. Práva a povinnosti dodávateľa
 8. Záverečné ustanovenia

 

   1. Základné ustanovenia a pojmy služby predplatného

1.1. Tieto Všeobecné podmienky pre doručovanie periodickej tlače distribučnou spoločnosťou L.K.Permanent , s.r.o. upravujú obchodný - právny vzťah medzi predplatiteľom a poskytovateľom predplatného a doručovania periodickej tlače prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. .

1.2. Poskytovateľ služby predplatného – L.K. Permanent spol. s r. o. , Hattalova 12, 831 03 Bratislava.

1.3. Vydavateľ – inštitúcia, redakcia zabezpečujúca vydávanie periodík

1.4. Periodická tlač – slovenský alebo zahraničný - český časopis v ponuke spoločnosti L.K. Permanent spol. s r. o. ( www.predplatne.sk )

1.5. Predplatiteľ – súkromná osoba, fyzická alebo právnická osoba , ktorá si prostredníctvom spoločnosti L.K. Permanent spol. s r. o. objedná a zaplatí za periodickú tlač z ponuky - www.predplatne.sk  a jej doručovanie .

1.6.  Doručovateľ – zamestnanec Slovenskej pošty a. s. , ktorý je poverený doručovaním periodickej tlače priamo do poštovej schránky predplatiteľa .

1.7. Doručovateľská sieť – celé územie Slovenskej republiky .

1.8. Doručovanie – služba doručovania periodickej tlače na miesto doručovacej adresy počas celého predplatiteľského obdobia . Služba doručovania je poskytovaná predplatiteľovi zadarmo.

1.9. Predplatné – je vopred objednaná a zaplatená služba za periodickú tlač na dané vopred známe predplatiteľské obdobie. Cena tejto služby za periodiká je stanovená predpisom predplatného pre každý titul samostatne a je do nej zahrnuté obdobie , na ktoré je tento predpis stanovený , počet vydaní x cena za jeden výtlačok periodiká.

1.10.  Predplatiteľské obdobie – určené zväčša vydavateľom periodika - ročné , polročné , štvrťročné .

1.11.  Miesto doručovania – domová listová schránka , označená presnou adresou pre doručovanie zaplateného periodika , prípadne iné miesto ako P.O.Box určený predplatiteľom.

   2. Vznik a začiatok služby predplatného

 2.1. Službu predplatného  sa zaväzuje spoločnosť L.K. Permanent spol. s r. o. začať poskytovať predplatiteľovi odo dňa prijatia záväznej objednávky a následnej úhrady za príslušné predplatné .

2.2. Pre prijatie záväznej objednávky je predplatiteľ povinný uviesť :

Súkromná osoba : meno a priezvisko, presná adresa na doručovanie: ulica + popisné číslo alebo P.O.Box + číslo , PSČ + mesto , tel. kontakt , e-mail kontakt, názov periodiká, počet ks , spôsob platby, predplatiteľské obdobie , formu úhrady za službu .

Právnická a fyzická osoba : presný a úplný názov organizácie, meno objednávateľa , presná a úplná fakturačná adresa, adresa doručovania ( ak je iná ako fakturačná ), identifikačné daňové údaje , tel. kontakt, e-mail kontakt, názov periodiká, počet ks, spôsob platby, predplatiteľské obdobie , formu úhrady za službu .

2.3. Ak miesto doručovania nie je zhodné s adresou bydliska resp. sídla predplatiteľa, oznámi predplatiteľ o tejto skutočnosti poskytovateľa písomne, telefonicky alebo mailom .Predplatiteľovi môže byť na jeho vyžiadanie zaslaný „ darovací certifikát „ a to v prípade, že už uhradil predplatné pre druhú osobu ako darované predplatné .

2.4. Predplatné vybranej periodickej tlače si môže predplatiteľ objednať nasledovne rôznymi spôsobmi:

písomne  - zaslať poštou na adresu spoločnosti L.K. Permanent spol. s r. o. , poštový priečinok 4, 834 14 Bratislava 34

elektronicky – e-mail na adresu : lkperm@lkpermanent.sk

online – na stránke www.predplatne.sk v sekcii „ ponuka periodickej tlače „

telefonicky – 02/ 49 111 200 – 204 v čase od 8,00 hod. do 16,30 hod.  

faxom – 02/49 111 209

2.5. Po prijatí záväznej objednávky sa spoločnosť L.K. Permanent spol. s r. o. zaväzuje oboznámiť predplatiteľa o podmienkach predplatného v prípade uvedenia e-mail kontaktu zo strany predplatiteľa ( výšku predplatného , variabilný symbol, číslo účtu príjemcu, názov periodika a predplatiteľské obdobie – prvé a posledné číslo a počet vydaní. Zároveň zašle doklady k úhrade podľa zvoleného spôsobu úhrady, najneskôr do 3 dní odo dňa prijatia záväznej objednávky.

2.6. Právny a obchodný vzťah medzi spoločnosťou L.K. Permanent spol. s r. o. a predplatiteľom vzniká dňom prijatia úhrady za predplatné.

2.7. Doručovanie periodík nastáva uhradením predplatného zo strany predplatiteľa a prvým číslom vydaného periodika prostredníctvom doručovateľov

Slovenskej pošty a. s. . L.K. Permanent spol. s r. o. si vyhradzuje právo prispôsobiť tento údaj, ak nie je možné doručenie z časových dôvodov alebo prekážok vzniknutých zo strany vydavateľa .

2.8.  V prípade nejasností pri spracovaní objednávky predplatného kontaktuje spoločnosť L.K. Permanent spol. s r. o. predplatiteľa na kontaktoch uvedených v objednávke.

   3. Platobné podmienky 

3.1. Predplatné je možné uhradiť nasledovnými  spôsobmi :

Poštovým peňažným poukazom na účet – tento poukaz predplatiteľovi vystaví spoločnosť L.K. Permanent ,s.r.o. na základe údajov uvedených v objednávke predplatného. Ten následne pošle prostredníctvom Slov.pošty a.s. predplatiteľovi na adresu uvedenú v objednávke . Zároveň údaje na úhradu pošle aj na uvedený e-mail kontakt z objednávky. Možnosť platby priamo na pošte alebo internetbankingom.

 

Daňovým dokladom - faktúrou -tento doklad vystaví spoločnosť L.K. Permanent ,s.r.o. na základe údajov a požiadavky uvedenej v objednávke predplatného. Ten následne pošle prostredníctvom Slov. pošty, a. s. predplatiteľovi na adresu uvedenú v objednávke. Zároveň doklad pošle aj elektronicky podpísaný na e-mail kontakt predplatiteľa. Možnosť platby bankovým prevodom alebo vkladom v hotovosti v banke príjemcu spoločnosti L.K. Permanent , s.r.o. . 

 Online platbou – priamo na stránke spoločnosti : www.predplatne.sk  a to spôsobmi :

CardPay , SporoPay alebo TatraPay – potrebné zvoliť požadovanú ikonu , následne na to bude predplatiteľ presmerovaný na platobný portál banky  , kde  zadá údaje zo svojej platobnej karty / číslo , expirácia, CV kód /. Po potvrdení platby bude predplatiteľ bankou informovaný o úspešnom zrealizovaní platby.

3.2.  V prípade, že predplatné nebolo uhradené pod správnym variabilným symbolom,
         na správne číslo účtu príjemcu a v danej lehote do 14 dní , nemá spoločnosť  
         L.K.Permanent ,s.r.o. povinnosť začať s posielaním periodika , až do dátumu
         napravenia a odstránenia uvedenej chyby.

3.3. V prípade , že počas predplatiteľského obdobia nastanú zmeny v predplatnom
       ( zmena periodicity alebo zrušenie vydávania periodika vydavateľom si spoločnosť
        L.K.Permanent ,s.r.o. vyhradzuje právo predplatiteľovi vyúčtovať vzniknutý rozdiel
       ( preplatok, nedoplatok ) .

   4. Dodacie lehoty

 4.1. Spoločnosť L.K. Permanent , s.r.o. sa zaväzuje posielať periodiká prostredníctvom doručovateľov Slov.pošty , a. s. na adresu uvedenú v objednávke predplatného najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa dodania vydavateľom .

   5. Reklamácie

5.1. Predmetom reklamácie môže byť nedodanie predplateného periodika alebo dodanie zle polygraficky spracovaného výtlačku , alebo dodanie poškodeného výtlačku a jeho prílohy spôsobené aj prepravou .

5.2.  Nedoručenie  periodika je potrebné nahlásiť okamžite po zistení , najneskôr do dňa , kedy je vydané nasledujúce číslo periodika.

5.3. V prípade nedodržania uvedenej reklamačnej lehoty bude spoločnosť L.K. Permanent , s.r.o. považovať reklamáciu za neopodstatnenú.

5.4. Po preverení a zistení , že je reklamácia opodstatnená sa spoločnosť L.K. Permanent, s.r.o. zaväzuje zabezpečiť nápravu  do 7 pracovných dní a to objednaním a následným doposlaním náhradného výtlačku.

5.5. Ak nie je výmena alebo dodanie reklamovaného periodika z akéhokoľvek dôvodu možné, o čom spoločnosť L.K. Permanent , s.r.o. predplatiteľa vyrozumie, bude predplatné predĺžené o počet oprávnene reklamovaných výtlačkov .

5.6. V ostatných prípadoch sa bude postupovať v súlade s platnými záväznými predpismi .

   6. Práva a povinnosti predplatiteľa

6.1. Predplatiteľ je povinný pri objednávke predplatného uviesť úplné požadované údaje podľa bodu 2.2. týchto Všeobecných podmienok a uhradiť celkovú čiastku predplatného riadne a v termíne.

6.2. Zároveň je povinný spoločnosť L.K. Permanent , s.r.o. v dostatočnom časovom predstihu písomne alebo telefonicky informovať o akýchkoľvek zmenách v mene alebo názve adresáta predplatného , doručovacej adresy alebo fakturačných údajov.

6.3. Predplatiteľ je povinný zabezpečiť doručovacie miesto-poštovú schránku tak, aby bola prispôsobená rozmerom periodika , mala by byť uzamykateľná a riadne označená.

6.4. Ak sa predplatiteľ rozhodne ukončiť predplatné periodika , je povinný oboznámiť túto skutočnosť spoločnosti L.K. Permanent , s.r.o.  písomnou formou , kedy uvedie úplné údaje podľa bodu 2.2. týchto Všeobecných podmienok a dátum ukončenia predplatného.

   7. Práva a povinnosti  dodávateľa

 7.1. Spoločnosť L.K. Permanent , s.r.o. má prostredníctvom Slov.pošty, a. s. a jej doručovateľov povinnosť zabezpečiť doručovanie periodika na predplatiteľom vopred určené miesto doručovania a to včas podľa bodu 4.  týchto  Všeobecných  podmienok.

7.2. Zároveň má povinnosť riešiť vzniknuté reklamácie podľa bodu 5.  Všeobecných podmienok a podieľať sa na ich odstránení.

   8. Záverečné ustanovenia 

 8.1.  Spoločnosť L.K. Permanent , s.r.o. sa zaväzuje , že so všetkými osobnými údajmi predplatiteľov bude zaobchádzať v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov , v znení jeho neskorších predpisov .

8.2. Tieto Všeobecné podmienky sú platné pre všetkých predplatiteľov periodík spoločnosti L.K. Permanent , s.r.o. . Na ostatné právne vzťahy , ktoré nie sú upravené v týchto Všeobecných podmienkach sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

8.3. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1.1.2014 .


Kontaktujte nás

Naša horúca linka je dostupná v pracovné dni od 8:00-16:00

Telefón:+421 2 49 111 200-204

Kontaktujte našu hotline

Darčeky

  menej ako 33,00 € Získať :
 • Všetky darčeky
 • Kávovar k objednávke nad 33 €

» Všetky darčeky