Predplatné

Všeobecné podmienky služby predplatného periodickej tlače
(ďalej len „všeobecné podmienky“)
Článok 1
Základné ustanovenia a pojmy služby predplatného

 

1.1   Všeobecné podmienky – podmienky pre doručovanie periodickej tlače distribučnou spoločnosťou L. K. Permanent, spol. s r.o. upravujú právny vzťah medzi predplatiteľom a poskytovateľom predplatného a doručovania periodickej tlače prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. alebo inej doručovacej spoločnosti.

1.2   Poskytovateľ služby predplatného – L. K. Permanent, spol. s r.o., sídlo: Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31 352 782, registrácia: Obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5274/B.

1.3   Vydavateľ – inštitúcia, redakcia zabezpečujúca vydávanie periodík.

1.4   Periodická tlač alebo periodikum – slovenský alebo zahraničný časopis v ponuke spoločnosti L. K. Permanent, spol. s r.o. (www.predplatne.sk)

1.5   Predplatiteľ – súkromná osoba nepodnikateľ (spotrebiteľ), fyzická alebo právnická osoba podnikateľ, ktorá si prostredníctvom spoločnosti L. K. Permanent, spol. s r.o. objedná a zaplatí za periodickú tlač z ponuky – www.predplatne.sk  a jej doručovanie.

1.6   Doručovateľ – zamestnanec Slovenskej pošty a. s. alebo inej doručovacej spoločnosti, ktorý je poverený doručovaním periodickej tlače priamo do poštovej schránky predplatiteľa .

1.7   Doručovateľská sieť – celé územie Slovenskej republiky.

1.8   Doručovanie – služba doručovania periodickej tlače na miesto doručovacej adresy počas celého predplatiteľského obdobia. Služba doručovania je poskytovaná predplatiteľovi zadarmo v prípade doručovania na území Slovenskej republiky. V prípade doručovania do iného štátu okrem Slovenskej republiky bude služba doručovania navýšená o poštovné za doručenie do zahraničia.

1.9   Predplatné – je vopred objednaná a zaplatená služba za periodickú tlač na dané vopred známe predplatiteľské obdobie. Cena tejto služby za periodiká je stanovená predpisom predplatného pre každý titul samostatne a je do nej zahrnuté obdobie, na ktoré je tento predpis stanovený, počet vydaní x (krát) cena za jeden výtlačok periodika.

1.10  Predplatiteľské obdobie – určené zväčša vydavateľom periodika – ročné, polročné, štvrťročné.

1.11  Miesto doručovania – domová listová schránka, označená presnou adresou pre doručovanie zaplateného periodika, prípadne iné miesto ako P.O.Box určený predplatiteľom.

Článok 2

Vznik a začiatok služby predplatného

2.1   Službu predplatného sa zaväzuje spoločnosť L. K. Permanent, spol. s r.o. začať poskytovať predplatiteľovi odo dňa prijatia záväznej objednávky a následnej úhrady za príslušné predplatné.

2.2   Pre prijatie záväznej objednávky je predplatiteľ povinný uviesť:

2.2.1 Súkromná osoba nepodnikateľ (spotrebiteľ): meno a priezvisko, presná adresa na doručovanie: ulica + popisné číslo alebo P.O.Box + číslo , PSČ + mesto, tel. kontakt, e-mail kontakt, názov periodiká, počet ks, spôsob platby, predplatiteľské obdobie , formu úhrady za službu.

2.2.2 Právnická a fyzická osoba: presný a úplný názov organizácie, meno objednávateľa, presná a úplná fakturačná adresa, adresa doručovania (ak je iná ako fakturačná), identifikačné daňové údaje , tel. kontakt, e-mail kontakt, názov periodika, počet ks, spôsob platby, predplatiteľské obdobie, formu úhrady za službu.

2.3   Ak miesto doručovania nie je zhodné s adresou bydliska resp. sídla predplatiteľa, oznámi predplatiteľ o tejto skutočnosti poskytovateľa písomne, telefonicky alebo mailom. Predplatiteľovi môže byť na jeho vyžiadanie zaslaný „darovací certifikát“ a to v prípade, že už uhradil predplatné pre druhú osobu ako darované predplatné.

2.4   Predplatné vybranej periodickej tlače si môže predplatiteľ objednať nasledovne rôznymi spôsobmi:

2.4.1 písomne  – zaslať poštou na adresu spoločnosti L. K. Permanent, spol. s r.o., poštový priečinok 4, 834 14 Bratislava 34

2.4.2 online – na stránke www.predplatne.sk v sekcii „ponuka periodickej tlače“

2.4.3 telefonicky – 02/ 49 111 200 – 204 v čase od 8,00 hod. do 16,30 hod.

2.5   Po prijatí záväznej objednávky sa spoločnosť L. K. Permanent, spol. s r.o. zaväzuje oboznámiť predplatiteľa o podmienkach predplatného v prípade uvedenia e-mail kontaktu zo strany predplatiteľa (výšku predplatného, variabilný symbol, číslo účtu príjemcu, názov periodika a predplatiteľské obdobie – prvé a posledné číslo a počet vydaní). Zároveň zašle doklady k úhrade podľa zvoleného spôsobu úhrady, najneskôr do 3 dní odo dňa prijatia záväznej objednávky.

2.6   Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou L. K. Permanent, spol. s r.o. a predplatiteľom vzniká dňom doručenia potvrdenia o prijatí záväznej objednávky od poskytovateľa predplatiteľovi. Zmluvný vzťah je uzatvorený na dobu určitú, ktorá je totožná s dobou trvania predplatiteľského obdobia. V prípade, ak predplatiteľ uhradí predplatné na ďalšie obdobie, zmluva sa automaticky o toto obdobie predlžuje. Poskytovateľ L. K. Permanent, spol. s r.o. si vyhradzuje právo informovať predplatiteľa o možnosti predĺženia zmluvy, pričom za takúto informáciu sa považuje i zaslanie predpisu na úhradu na ďalšie predplatiteľské obdobie.

2.7   Doručovanie periodík nastáva uhradením predplatného zo strany predplatiteľa a prvým číslom vydaného periodika prostredníctvom doručovateľov Slovenskej pošty a. s. alebo inej doručovacej spoločnosti. L. K. Permanent, spol. s r.o. si vyhradzuje právo prispôsobiť tento údaj, ak nie je možné doručenie z časových dôvodov alebo prekážok vzniknutých zo strany vydavateľa.

2.8   V prípade nejasností pri spracovaní objednávky predplatného kontaktuje spoločnosť predplatiteľa L. K. Permanent, spol. s r.o. na kontaktoch uvedených v objednávke.

2.9   Pri poskytovaní služby predplatného a doručovania periodickej tlače predplatiteľ berie na vedomie, že začatím poskytovania služby predplatného a doručovania periodickej tlače pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 6.5 týchto všeobecných podmienok (14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy) stráca predplatiteľ po doručení prvého čísla vydania objednanej periodickej tlače nárok na odstúpenie od zmluvy v zmysle článku  7. týchto všeobecných podmienok.

2.10  Predplatiteľ zároveň spolu s potvrdením objednávky služby poskytovania predplatného a doručovania periodickej tlače a zaplatením potvrdzuje, že súhlasí so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 7.1. týchto všeobecných podmienok a je  poučený o skutočnostiach uvedených v tomto bode.

2.11  V prípade ukončenia zmluvy pred uplynutím doby trvania zmluvy, z dôvodu zo strany predplatiteľa je poskytovateľ L.K.Permanent spol. s r.o. oprávnený požadovať úhradu nákladov spojených s predčasným ukončením zmluvy. Tieto náklady je poskytovateľ L.K.Permanent spol. s r.o. oprávnený započítať so sumou nevyčerpaného zostatku uhradeného za predplatné.

Článok 3

Platobné podmienky

3.1    Predplatné je možné uhradiť nasledovnými  spôsobmi:

3.1.1 Poštovým peňažným poukazom na účet – tento poukaz predplatiteľovi vystaví spoločnosť L. K. Permanent, spol. s r.o. na základe údajov uvedených v objednávke predplatného. Ten následne pošle prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. alebo inej doručovacej spoločnosti predplatiteľovi na adresu uvedenú v objednávke. Zároveň údaje na úhradu pošle aj na uvedený e-mail kontakt z objednávky. Možnosť platby priamo na pošte alebo internetbankingom.

3.1.2 Daňovým dokladom – faktúrou – tento doklad vystaví spoločnosť L. K. Permanent, spol. s r.o. na základe údajov a požiadavky uvedenej v objednávke predplatného. Ten následne pošle prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. alebo inej doručovacej spoločnosti predplatiteľovi na adresu uvedenú v objednávke. Zároveň doklad pošle aj elektronicky podpísaný na e-mail kontakt predplatiteľa. Možnosť platby bankovým prevodom alebo vkladom v hotovosti v banke príjemcu spoločnosti L. K. Permanent, spol. s r.o.

3.1.3 Online platbou – priamo na stránke spoločnosti L. K. Permanent, spol. s r.o. www.predplatne.sk  a to spôsobmi:

CardPay , SporoPay alebo TatraPay – potrebné zvoliť požadovanú ikonu, následne na to bude predplatiteľ presmerovaný na platobný portál banky, kde  zadá údaje zo svojej platobnej karty / číslo , expirácia, CV kód. Po potvrdení platby bude predplatiteľ bankou informovaný o úspešnom zrealizovaní platby.

3.1.4 Darčekovou poukážkou – priamo na stránke L. K. Permanent, spol. s r.o.: www.predplatne.sk  a to tak, že predplatiteľ Kód uvedený na poukážke je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do sekcie „Zľavový kód“. Nákup a použitie darčekovej poukážky je upravený v článku 9 všeobecných podmienok.

3.2   V prípade, že predplatné nebolo uhradené pod správnym variabilným symbolom, na správne číslo účtu príjemcu a v danej lehote do 14 dní, nemá spoločnosť L. K. Permanent, spol. s r.o. povinnosť začať s posielaním periodika, až do dátumu napravenia a odstránenia uvedenej chyby.

3.3   V prípade, že počas predplatiteľského obdobia nastanú zmeny v predplatnom (zmena periodicity alebo zrušenie vydávania periodika vydavateľom si spoločnosť L. K. Permanent, spol. s r.o. vyhradzuje právo predplatiteľovi vyúčtovať vzniknutý rozdiel (preplatok, nedoplatok).

Článok 4

Dodacie lehoty

4.1   Spoločnosť L.K. Permanent spol s r.o. sa zaväzuje posielať periodiká prostredníctvom doručovateľov Slovenskej pošty, a. s. alebo inej doručovacej spoločnosti  na adresu uvedenú v objednávke predplatného najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa dodania periodickej tlače  vydavateľom na sklad L.K. Permanent spol s r.o..

Článok 5

Reklamácie

5.1   Predmetom reklamácie môže byť nedodanie predplateného periodika alebo dodanie zle polygraficky spracovaného výtlačku, alebo dodanie poškodeného výtlačku a jeho prílohy spôsobené aj prepravou.

5.2   Nedoručenie periodika je potrebné nahlásiť okamžite po zistení, najneskôr do dňa, kedy je vydané nasledujúce číslo periodika.

5.3   V prípade nedodržania uvedenej reklamačnej lehoty bude spoločnosť L.K. Permanent spol.  s r. o. považovať reklamáciu za neopodstatnenú.

5.4   Po preverení a zistení, že je reklamácia opodstatnená sa spoločnosť L. K. Permanent, spol. s r.o. zaväzuje zabezpečiť nápravu  do 7 pracovných dní a to objednaním a následným doposlaním náhradného výtlačku periodickej tlače.

5.5   Ak nie je výmena alebo dodanie reklamovaného periodika z akéhokoľvek dôvodu možné, o čom spoločnosť L. K. Permanent, spol. s r.o. predplatiteľa vyrozumie, bude predplatné predĺžené o počet oprávnene reklamovaných výtlačkov.

5.6   Spoločnosť L. K. Permanent, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie alebo poškodené dodávky zavinené doručovateľom zmluvného partnera (tretej strany), oneskorené doručenie tovaru v dôsledku nesprávne udanej adresy predplatiteľa, nedostupného a neoznačeného miesta doručovania periodickej tlače, obsahovú náplň periodickej tlače a viditeľne poškodený tovar, ktorý predplatiteľ prevzal.

5.7   V ostatných prípadoch sa bude postupovať v súlade s platnými záväznými predpismi.

Článok 6

Práva a povinnosti predplatiteľa

6.1   Predplatiteľ je povinný pri objednávke predplatného uviesť úplné požadované údaje podľa bodu 2.2. týchto všeobecných podmienok a uhradiť celkovú čiastku predplatného riadne a v termíne splatnosti.

6.2   Zároveň je povinný spoločnosť L. K. Permanent, spol. s r.o. v dostatočnom časovom predstihu písomne alebo telefonicky informovať o akýchkoľvek zmenách v mene alebo názve adresáta predplatného, doručovacej adresy alebo fakturačných údajov.

6.3   Predplatiteľ je povinný zabezpečiť doručovacie miesto-poštovú schránku tak, aby bola prispôsobená rozmerom periodika, mala by byť uzamykateľná a riadne označená.

6.4   Ak sa predplatiteľ rozhodne ukončiť predplatné periodika, je povinný oboznámiť túto skutočnosť spoločnosti L. K. Permanent, spol. s r.o.  písomnou formou, kedy uvedie úplné údaje podľa bodu 2.2. týchto všeobecných podmienok a dátum ukončenia predplatného.

Článok 7

Právo predplatiteľa fyzickej osoby (spotrebiteľa) odstúpiť od zmluvy

7.1   Predplatiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy v zmysle bodu 2.6. týchto všeobecných podmienok. Ustanovenia bodu 2.9. a 2.10. týchto všeobecných podmienok tým nie sú dotknuté.

7.2   Právo na odstúpenie od zmluvy je predplatiteľ povinný uplatniť písomne v listinnej podobe alebo e-mailom, pričom je oprávnený použiť formulár dostupný na internetovej stránke www.predplatne.sk

https://www.predplatne.sk/img/Formular_na_odstupenie_od_zmluvy.pdf  

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak predplatiteľ oznámenie o odstúpení zašle najneskôr v posledný deň lehoty.

7.3   Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku. V prípade, ak  uplatní odstúpenie len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy /napr. predmetom objednávky je dodávka viacerých titulov/ zmluva sa ruší len v tejto časti.

7.4   Uhradenú cenu za predplatné vráti spoločnosť L. K. Permanent, spol. s r.o. do 14 dní odo dňa oznámenia odstúpenia od zmluvy na účet, ktorý uvedie predplatiteľ alebo iným spôsobom, ktorým došlo k úhrade predplatného predplatiteľom.

Článok 8

Práva a povinnosti dodávateľa

8.1   Spoločnosť L. K. Permanent, spol. s r.o. má prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. alebo inej doručovacej spoločnosti a jej doručovateľov povinnosť zabezpečiť doručovanie periodika na predplatiteľom vopred určené miesto doručovania a to včas podľa bodu 4. týchto všeobecných podmienok.

8.2   Zároveň má povinnosť riešiť vzniknuté reklamácie podľa bodu 5. všeobecných podmienok a podieľať sa na ich odstránení.

Článok 9

Darčeková / zľavová poukážka

9.1   Darčeková poukážka alebo zľavová poukážka (ďalej len „poukážka“) je cenina, ktorej podoba, nominálna hodnota a spôsob použitia sú stanovené L. K. Permanent, spol. s r.o. v súlade s týmito všeobecnými podmienkami.

9.2   Druhy vydaných poukážok:

–      Vianočná LK karta v nominálnej hodnote 30 EUR,

–      Vianočná LK karta v nominálnej hodnote 50 EUR.

–      Vianočná LK karta v nominálnej hodnote 100 EUR.

Hodnota poukážok je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH.

Vzory aktuálnych poukážok sú dostupné v internetovom obchode L. K. Permanent, spol. s r.o. www.predplatne.sk.

9.3   Poukážku je možné zakúpiť v internetovom obchode L. K. Permanent, spol. s r.o. www.predplatne.sk. Po splnení platobnej povinnosti predplatiteľom niektorým zo spôsobov podľa týchto všeobecných podmienok L. K. Permanent, spol. s r.o. doručí príslušnú poukážku predplatiteľovi elektronicky prostredníctvom emailu uvedeného predplatiteľom v objednávke.

9.4   Každá poukážka má svoje unikátne číslo, dátum vystavenia poukážky, hodnotu a stručné podmienky použitia s odkazom na tieto všeobecné podmienky. Poukážka funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru s DPH.

9.5   Platnosť poukážky je pol roka od dátumu vystavenia. Platnosť poukážky nie je možné predĺžiť.

9.6   Poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru a služieb v internetovom obchode L. K. Permanent, spol. s r.o. www.predplatne.sk do času uvedeného v bode 9.5. týchto všeobecných podmienok.

9.7   Kód uvedený na poukážke predplatiteľ, ktorý má v držbe poukážku, zadáva pri vytváraní objednávky do sekcie „Zľavový kód“.

9.8   Minimálna suma objednávaného tovaru alebo služby predplatiteľom pre použitie poukážky je uvedená na poukážke ako hodnota nákupu od xx EUR (ak nie je uvedené inak). Ak je celková suma objednávky predplatiteľa vyššia ako hodnota poukážky, predplatiteľ doplatí zvyšok sumy niektorým zo spôsobov podľa týchto všeobecných podmienok. Ak je celková suma objednávky predplatiteľa nižšia ako hodnota poukážky, tak predplatiteľovi nevzniká nárok na vyplatenie nevyčerpaného zostatku poukážky. Poukážku nie je možné rozdeliť do viacerých objednávok predplatiteľa.

9.9   Poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť alebo peniaze. Poukážka slúži vyhradene na nákup tovaru a služieb v internetovom obchode L. K. Permanent, spol. s r.o. www.predplatne.sk.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

10.1  Spoločnosť L. K. Permanent, spol. s r.o. sa zaväzuje, že so všetkými osobnými údajmi predplatiteľov bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov,  zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  a Podmienkami ochrany osobných údajov (https://www.predplatne.sk/content/7-gdpr-ochrana-osobnych-udajov).

10.2  V prípade, ak predplatiteľ – spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, nie je spokojný so spôsobom ktorým L. K. Permanent, spol. s r.o. ako poskytovateľ služby predplatného vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že L. K. Permanent, spol. s r.o. porušil jeho práva, má predplatiteľ právo obrátiť sa na L. K. Permanent, spol. s r.o. ako poskytovateľ služby predplatného so žiadosťou o nápravu. Ak L. K. Permanent, spol. s r.o. na žiadosť predplatiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania predplatiteľom, má predplatiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s L. K. Permanent, spol. s r.o. ako poskytovateľ služby predplatného je a) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo b) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom predplatiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Predplatiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Orgánom dozoru je: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, Bratislava a Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.

10.3  Tieto všeobecné podmienky sú platné pre všetkých predplatiteľov periodík spoločnosti L. K. Permanent, spol. s r.o. Na ostatné právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných podmienkach sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v planom znení.

10.4  Tieto všeobecné podmienky je spoločnosť L. K. Permanent, spol. s r.o. oprávnená jednostranne meniť, pričom zmeny sú záväzné okamžikom zverejnenia týchto všeobecných podmienok na internetovej stránke www.predplatne.sk.

10.5  Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 24.11.2020.

Nákupný košík zavrieť