PANORAMA 21 STOLETÍ - typ B
  • PANORAMA 21 STOLETÍ - typ B

PANORAMA 21 STOLETÍ - typ B

17,10 €
S DPH
Nový časopis PANORAMA 21. STOLETÍ je dvojmesačník. Štyri tématické okruhy rotujú podľa zvoleného ustáleného poradia.: Tajuplný vesmír, Zdraví a člověk, Pozoruhodná archeologie, Zázračné technologie.
Druh predplatného
Množstvo

Panoramu 21. STOLET? charakterizuje vysok? miera pr?buznosti s?21. STOLET?M.? Aj v tomto novom titule je d?sledne napl?ovan? p?vodn? slogan 21. STOLET? Veda, ktor? v?s bude bavi?. ?

Na rozdiel od 21. STOLET? EXTRA, ktor? je tematicky zameran? dos? ?zko (Biblia, Katastrofy at?.), nov? titul Panorama 21. STOLET? m? ?aleko v???? tematick? z?ber – je venovan? jednotliv?m oborom – vesm?ru, medic?ne, archeol?gii a technol?gi?m.

Predplatn? typu "B" obsahuje 4 po sebe nasleduj?ce ??sla zvolenej t?my? :

Vyberte si t?mu :

Fascinuj?c? VESM?R
Pozoruhodn? ARCHEOLOGIE
Z?zra?n? TECHNOLOGIE
Tajemstv? lidsk?ho ZDRAV?

Ostatn? druhy predplatn?ho :

predplatn? typ "A" 7,36 ?
1 ??slo z ka?dej t?my ( 4 ?asopisy )
http://www.predplatne.sk/index.php?section=polozka&id=263
Predplatn? typ "C" 7,36 ?
kombin?cia 2 t?m, 2 ??sla z ka?dej t?my (4 ?asopisy )
http://www.predplatne.sk/index.php?section=polozka&id=283
Predplatn? typ "D" 11,04 ?
kombin?cia 3 t?m, 2 ??sla z ka?dej t?my (6 ?asopisov )
http://www.predplatne.sk/index.php?section=polozka&id=284

Tabuľka dát

Periodicita :
6 vydaní
Aktuálne číslo :
3 / 2013

Stiahnuť

panorama_20_a5_new_tisk.pdf

Darčekový certifikát Panorama-VesZdraTech

Stiahnuť (3.7M)