PANORAMA 21 STOLETÍ - typ C
  • PANORAMA 21 STOLETÍ - typ C

PANORAMA 21 STOLETÍ - typ C

11,80 €
S DPH
Nový časopis PANORAMA 21. STOLETÍ je dvojmesačník. Štyri tématické okruhy rotujú  podľa zvoleného ustáleného poradia.: Tajuplný  vesmír, Zdraví a člověk, Pozoruhodná archeologie, Zázračné  technologie.
Druh predplatného
Množstvo

Panoramu 21. STOLET? charakterizuje vysok? miera pr?buznosti s?21. STOLET?M.? Aj v tomto novom titule je d?sledne napl?ovan? p?vodn? slogan 21. STOLET? Veda, ktor? v?s bude bavi?. ?

Na rozdiel od 21. STOLET? EXTRA, ktor? je tematicky zameran? dos? ?zko (Biblia, Katastrofy at?.), nov? titul Panorama 21. STOLET? m? ?aleko v???? tematick? z?ber – je venovan? jednotliv?m oborom – vesm?ru, medic?ne, archeol?gii a technol?gi?m.

Predplatn? typu "C" je kombin?ciou 2 t?m. Predplatite? obdr??? 2 po sebe nasleduj?ce ??sla z ka?dej zvolenej t?my. ( 4 ?asopisy )

Vyberte si dvojicu t?m :

Fascinuj?c? VESM?R + Pozoruhodn? ARCHEOLOGIE
Fascinuj?c? VESM?R + Z?zra?n? TECHNOLOGIE
Fascinuj?c? VESM?R + Tajemstv? lidsk?ho ZDRAV?
Pozoruhodn? ARCHEOLOGIE + Z?zra?n? TECHNOLOGIE
Pozoruhodn? ARCHEOLOGIE + Tajemstv? lidsk?ho ZDRAV?
Z?zra?n? TECHNOLOGIE + Tajemstv? lidsk?ho ZDRAV?
????

Ostatn? druhy predplatn?ho :

??

???? ?? ???? ???????? ???????????? ???????????? ???????????????? ???????????? ???????????????? ???????????? ???????????????? ???????????? ???????????? ???????????????? ???????????? ???????????????? ???????????? ???????????????? ???????????? ???????????? ???????????????? ???????????? ???????????????? ???????????? ????????????
predplatn? typ "A"7,36 ?
1 ??slo z ka?dej t?my ( 4 ?asopisy )
http://www.predplatne.sk/index.php?section=polozka&id=263
predplatn? typ "B"7,36 ?
4 ??sla so zvolenej t?my ( 4 ?asopisy )
http://www.predplatne.sk/index.php?section=polozka&id=281
Predplatn? typ "D"11,04 ?
kombin?cia 3 t?m, 2 ??sla z ka?dej t?my?? (6 ?asopisov )
http://www.predplatne.sk/index.php?section=polozka&id=284

Tabuľka dát

Periodicita :
4 vydania
Aktuálne číslo :
4 / 2012

Stiahnuť

Certifikát PANORAMA 21 STOLETÍ -

Darčekový certifikát PANORAMA 21 STOLETÍ - typ C

Stiahnuť (170.42k)